Jump to content

Yumi, Yumi, Yumi

From Wikipedia

"Yumi, Yumi, Yumi" i Nasonal Singsing blong Vanuatu long Bislama.

CHORUS:
Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!

God i givim ples ya long yumi,
Yumi glat tumas long hem,
Yumi strong mo yumi fri long hem,
Yumi brata evriwan!

CHORUS

Plante fasin blong bifo i stap,
Plante fasin blong tedei,
Be yumi i olsem wan nomo,
Hemia fasin blong yumi!

CHORUS

Yumi save plante wok i stap,
Long ol aelan blong yumi,
God i helpem yumi evriwan,
Hem i Papa blong yumi,

CHORUS

Risos long Internet

[jenisim hem | edit source]