Muhammed

From Wikipedia

Muhammed i holiman blong Islam. Muhammed no i God. Hem i bin bon long 570 A.D. long Mecca. Hem i bin lusum papa mo mama taem hem i smol. Hem i bin laef olsem ol pua. Hem i bin winim wan gud nem olsem wan man blong mekem pis. Hem i bin mared taem hem i bin gat 25 yia. Long 610, hem i bin prea mo hem i bin tingting hevi long Maont Hira. Hem i bin talem se enjel Gabriel i bin kamaot long hem mo i bin givim hem wan mesej we i kam long Allah (God). Hem i klemem se hem i kasem toktok we i kam long God tru long Gabriel stat long 620 i go kasem 632. Ol komiunikesen ia, we ol disaepol blong hem oli stap talem baehat, oli bin raetem afta insaed long Koran, tabu buk blong Islam.