God

From Wikipedia

God i Nambawan Deiti blong staka rilijin. Hem i Papa blong pipol long Heven.

God blong Kristaniti[jenisim hem | edit source]

God blong Kristaniti i lavem pipol. Hem i krae wetem pipol taem pipol stap safa mo hem i stap glad taem ol biliva mekem wanem we hem i raet. Hem i gat bigfala powa, mo hem i mekem wol, mo hem i gud tumas.


God hem i mekem wol mo i mekem ol pipol blong oli stap wetem hem mo oli wosipim hem. Be ol pipol evriwan oli mekem i nogud ale oli nomo save stap wetem hem fromwe hem i tabu tumas mo oli stap mekem i nogud. Be hem i lavem ol pipol mo i senem pikini blong hem Jisas blong hem i ded long kros mo hem i tekem panismen blong ol pipol. Ale ol pipol, sipos oli wantem kam stap wetem God, mo oli bilif long hem, oli save kam stap wetem God, mo oli kam ol pikinini blong hem. Mo wan dei God bambae i mekem wan nufala wol we evri samting i gud mo bambae hem i tekem ol pipol we ol i bilif long hem bae oli kam stap wetem hem long nufala wol we i gud tumas.

Papa long Heven i Givimaot Gospel blong Hem long Evri Dispensesen. Wan impoten wei we God i soemaot lav blong Hem long pipol i taem Hem i singaotem ol profet, we oli kasem prishud—paoa mo raet we oli givim long man blong mekem samting long nem blong God blong ol pikinini blong Hem oli save stap sef.