Yonawa

From Wikipedia
Yonawa

Yonawa i no big tumas taon long saot hap blong Litwania, wanem i liklik kaontri blong noten Iurop. Taon ia i gat 35000 man.