Wol Helt Ogenaesesen

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

“Doti win we i stap olbaot long wol i wan long ol bigfala problem long wol blong yumi.”