Shanghai

From Wikipedia
Shanghai

Shanghai, hem i wan bigbigtaon blong Jaena. Populesen blong hem i stap long 24 milion pipol.