Samak Sundaravej

From Wikipedia
Samak Sundaravej

Samak Sundaravej (1935 - 2009) i praem minista blong Thailand.