Phone

From Wikipedia
Phone

Phone hemi wan samting we yumi laikem blo toktok mo texem ol fren mo ol family blo yumi. mo tu yumi save mekem fulap samting long em,olsem fb mo ol narafala samtin we save mekem.