Lemon

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Green meyer lemon

Lemon hemi wan frut weh yu save miksim wota blo hem wetem suka blo mekem jus. Lemon taim weh i smol yet hemi tak krin, taim hemi bikwan i lait krin, taim i raif hemi yellow. yu save fainem se lemon hemi kamaot lo ol tifren sais.