Jump to content

Lemon

From Wikipedia
Lemon

Lemon hemi wan frut weh yu save miksim wota blo hem wetem suka blo mekem jus.

Lemon taim weh i smol yet hemi tak krin, taim hemi bikwan i lait krin, taim i raif hemi yellow. yu save fainem se lemon hemi kamaot lo ol tifren sais.