Leji

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Leji (Litchi chinensis) hemi wan frut blong Guangdong mo Fujian provins long Jaena. Frut ia hemi waet insaed.

Leji
Wan tri blong leji