Leji

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Leji (Litchi chinensis) hemi wan frut blong Guangdong mo Fujian provins long Jaena. Frut ia hemi waet insaed.

Leji
Wan tri blong leji