Leji

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Leji
Leji


Leji (Litchi chinensis) hemi wan frut blong Guangdong mo Fujian provins long China. Frut ia hemi waet insaed.