Karate

From Wikipedia

karate hem i wan samting we taem yu go long hem i save mekem yu kam strong mo i saev sevem yu tu lo fulap samting olsem taem yu go long wan kalad mo sapos wan man i wantem kilim yu be yu save se bae yu mekem olsem wanem blo sevem laef blo yu wan mo hem i importen tumas olsem brotektem yu from fulap samting exsemple taem yu wokabout blo rod afta yu karem wan samting wetem yu afta luk wan man i wantem kilim so how bae yu mas sevem yu wan lo ol kaen samting olsem