Kabsikam

From Wikipedia

Kabsikam hem i wan gudfala fejetebol blo kuk wetem suop blo yumi, sam fala kabsikam i hot be hem i gud tumas blo mekem salt mo yu save usum blo stek met tu afta yu mo family blo yu i enjoem kakae ia.


Kabsikam kam yumi kakae