Haiku

From Wikipedia
A little cuckoo across a hydrangea(Haiga) by Yosa Buson.jpg

Haiku em i wan kaen smol poem. Em i bin mekem fastaem long Japan. Olgeta haiku ol i gat trifala line. Nambawan line i gat 5 syllable, nambatu line i gat 7 syllable, mo nambatri line i gat 5 syllable.