Haiku

From Wikipedia

Haiku em i wan kaen smol poem. Em i bin mekem fastaem long Japan. Olgeta haiku ol i gat trifala line. Nambawan line i gat 5 syllable, nambatu line i gat 7 syllable, mo nambatri line i gat 5 syllable.