Drama

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Drama hem i wan activiti we fulap man oli actem .hem i save tekem maot ol sem we yumi wokbaot wetem. sem blo u mo tu i save helpem u blo toktok lo pablic .Drama hemi wan naesfala kem mi laekem tumas.