Draeples blong Sahara

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Sahara satellite hires.jpg

Sahara hem i draeples long Afrika.