Benidorm

From Wikipedia
Benidorm, Valencian Kaontri, Spain

Benidorm em i wan taon blong Valencian Kaontri, Spain. Long 2020, populaesen blong Benidorm i stap araon 70,000 pipol.

I gat tu ofisol lanwis in Benidorm: Katalan mo Spanish.